Pomożemy Ci za darmo przenieść stronę na nasz hosting

Oferta kończy się za

Regulamin usług hostingowych

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług hostingowych przez Dotspice.com Sp. z o.o. i zwany będzie dalej
  „Regulaminem hostingu”.
 2. Dotspice.com Sp. z o.o.jest spółką z siedzibą we Wrocławiu (50-125) przy ulicy Św. Mikołaja 8-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 13071, z kapitałem zakładowym 200.000 złotych (opłacony w całości), numer NIP 8942611446, REGON 932182436.
 3. Dotspice.com Sp. z o.o. zwana będzie dalej „Dotspice”.

§2

Określenia użyte w Regulaminie hostingu oznaczają:

 1. Usługa – usługa polegająca na udostępnieniu do korzystania urządzeń (serwer dedykowany) lub innego rodzaju zasobów (serwer wirtualny, serwer współdzielony) w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi, w tym Limitu, określonych w Zamówieniu lub Specyfikacji technicznej Usługi;
 2. Serwer – Serwer Dotspice lub Serwer Klienta;
 3. Serwer Dotspice – pozostające w dyspozycji Dotspice samodzielne urządzenie (serwer dedykowany) lub wydzielona systemowo przestrzeń jego zasobów (serwer wirtualny), służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z określonym w Specyfikacji technicznej oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, oraz zapewnionym dostępem do energii elektrycznej i sieci Internet;
 4. Serwer Klienta – pozostające w dyspozycji Klienta samodzielne urządzenie, służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym z już zainstalowanym przez Klienta oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, dla którego Dotspice udostępnia powierzchnię do jego przechowywania z zapewnieniem dostępu dla tego urządzenia do niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi, w tym Limitu, określonych w Zamówieniu lub Specyfikacji technicznej Usługi;
 5. Limit – określone w Specyfikacji technicznej Usługi maksimum, możliwe do osiągnięcia w trakcie trwania okresu wskazanego w Specyfikacji technicznej danej Usługi (np. limit transferu danych jako limit ruchu mierzonego na warstwie IP w kierunku do i z Serwera);

§3

 1. Postanowienia Umowy, w tym Zamówienia, Specyfikacji technicznych lub Cenników odmienne od postanowień Regulaminu hostingu, znajdują pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu hostingu.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu hostingu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
  dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu hostingu stosuje się zasadę określoną w zdaniu pierwszym.

ROZDZIAŁ II. USŁUGI HOSTINGOWE

§4

 1. Na podstawie Umowy o świadczenie Usług hostingowych, Dotspice za wynagrodzeniem udostępnia Klientowi, według jego wyboru wskazanego w Zamówieniu, zasoby Serwerów Dotspice lub powierzchnię do przechowywania Serwerów Klienta i zapewnia Klientowi możliwość zapisywania i administrowania danymi w formacie cyfrowym, zgodnie z parametrami określonymi dla danej Usługi.
 2. Szczegółowy opis techniczny w zakresie parametrów Usługi określa Specyfikacja techniczna zawierająca opis rodzajów Serwerów wyszczególnionych w ofercie handlowej Dotspice.
 3. Klient, w ramach Panelu, otrzymuje aktualizowaną dobowo informację o poziomie wykorzystania Limitu.
 4. W przypadku przekroczenia Limitu, Dostawca uprawniony jest do zablokowania możliwości zapisywania i administrowania danymi zapisanymi przez Klienta, do chwili upływu okresu, dla którego Limit został przypisany w Specyfikacji technicznej Usługi.
 5. Podczas przerwy technicznej w świadczeniu Usługi, jej niedostępności, jak i przed zamieszczeniem danych przez Klienta na Serwerze, wyświetlana może być plansza Dotspice informująca o niedostępności Usługi oraz związanych z nią danych, niewskazująca jednak powodów tej niedostępności.
 6. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Dotspice, niezależnie od tego, czy Dotspice także tworzy takie kopie.
 7. Klient zobowiązany jest przestrzegać warunków korzystania (licencji), określonych przez odpowiednich licencjodawców, z wszelkiego udostępnionego mu w ramach Usługi oprogramowania oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie warunków korzystania z tego oprogramowania, w szczególności korzystania lub instalowania innego oprogramowania niezgodnego z warunkami licencji.
 8. Dotspice zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Klienta warunków korzystania przez niego z udostępnionego mu oprogramowania.

§5

 1. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasła pocztowe i dostępowe.
 2. Klient zobowiązany jest do niewykorzystywania usług świadczonych przez Dotspice w celu prowadzenia działalności niezgodnej z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi oraz obyczajowymi bądź
  działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa, w szczególności w celu utrzymywania serwisów zawierających treści erotyczne, pornograficzne, obsceniczne, powszechnie uważane za wulgarne lub treści warezowe, zawierających nielegalne oprogramowanie, rozpowszechniających wiedzę z zakresu technik łamania kodów dostępowych (cracking, phishing), tworzenia wirusów, zawierających treści zachęcające do działań przestępczych, bądź których elementy wykorzystywane są przez inne serwisy, nie utrzymywane na serwerach Dotspice.
 3. Klient zobowiązany jest do niewykorzystywania Usług świadczonych przez Dotspice w celu konfiguracji bramek proxy.
 4. Klient zobowiązany jest do niewykorzystywania usług świadczonych przez Dotspice w sposób naruszający prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste.
 5. Klient zobowiązany jest do niewykorzystywania zasobów systemowych Dotspice w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Klientom, ani też w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usługi;
 6. Klient zobowiązany jest do niewykorzystywania Usług świadczonych przez Dotspice dla rozsyłania SPAM-u.
 7. Klient zobowiązany jest do nierozsyłania SPAM-u stanowiącego reklamę serwisów internetowych utrzymywanych na serwerach Dotspice bądź w jakikolwiek sposób odwołujących się do zasobów zapisanych na serwerach utrzymywanych przez Dotspice.
 8. Klient zobowiązany jest do zapisania danych z Serwera Dotspice przed upływem czasu trwania Umowy w celu uniknięcia ich utraty.
 9. Dane zgromadzone na udostępnionym Klientowi w ramach Usługi Serwerze Dotspice mogą być przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 60 dni, od dnia zakończenia trwania Umowy, a następnie usunięte z przestrzeni Serwera Dotspice.
 10. Jeżeli Klient, po zakończeniu trwania Umowy, złoży wniosek o udostępnienie mu danych zapisanych na udostępnionym mu w ramach Usługi Serwerze Dotspice, a dane te będą jeszcze dostępne, Dotspice podejmie działania zmierzające do ich udostępnienia, przy czym może z tego tytułu obciążyć Klienta opłatą zgodną z Cennikiem lub ustaloną na podstawie indywidualnych uzgodnień.
 11. Dotspice, w przypadku nieprzedłużenia Umowy na świadczenie Usługi hostingowej lub opóźnienia w zakresie terminu zapłaty warunkującego przedłużenie Umowy na świadczenie Usługi hostingowej, nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta danych zapisanych na udostępnionym mu Serwerze Dotspice.

§6

 1. Umowa o świadczenie Usługi hostingowej zawierana jest na czas oznaczony, wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Minimalny czas trwania Umowy o świadczenie Usługi hostingowej wynosi jeden miesiąc, chyba że z zawartej Umowy lub specyfikacji Usługi wynika inny okres. Nie dotyczy to przypadków testowego umożliwienia dostępu do Usługi na warunkach określonych przez Dotspice.
 3. W przypadku umów zawartych z Klientem, niebędącym Konsumentem, na czas oznaczony, z wyłączeniem umów na czas oznaczony opłaconych z góry za cały okres ich obowiązywania, Dotspice uprawniony jest do wprowadzenia nowego Cennika (zmiany Cennika) w okresie obowiązywania Umowy na czas oznaczony. Dotspice nieodpłatnie udostępni Klientowi nowy Cennik na 30 dni przed jego wejściem w życie. Nowa cena za Usługę, obowiązuje od następnego okresu płatności abonamentu za nią, chyba że Klient wypowie Umowę w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu nowego Cennika. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dotspice przysługuje prawo obciążenia Klienta karą pieniężną, stanowiącą iloczyn opłaty abonamentowej, wskazanej w Umowie i liczby miesięcy, jakie pozostałyby do końca trwania Umowy, gdyby nie została rozwiązana, jeżeli zmiana Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, decyzji organów lub innych przyczyn niezawinionych przez Dotspice, w szczególności takich, które wpływają na zwiększenie kosztów świadczenia Usług np. podwyżki cen energii elektrycznej. Zapłata kary pieniężnej, wskazanej powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Dotspice odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżoną kwotę kary pieniężnej.

ROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§7

 1. Dotspice ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Dotspice nie ponosi odpowiedzialności, to jest:
  a. braku ciągłości świadczenia Usługi niezawinionego przez Dotspice, w tym:
  – działania siły wyższej (powódź, huragan itp.);
  – nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do infrastruktury technicznej służącej do obsługi Serwera udostępnionej w ramach Usługi;
  b. konieczności wstrzymania pracy Serwera ze względu na niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta Usługi, którego źródłem jest oprogramowanie Klienta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp);
  c. nieosiągnięcia zakładanych przez Klienta funkcjonalności systemu teleinformatycznego Klienta, którego część składową mają stanowić zasoby Serwera; dotyczy to także przypadków, w których oprogramowanie pochodzące od Klienta służące do obsługi zapisanych danych pozostaje niezgodne (niekompatybilne) z oprogramowaniem służącym do obsługi pracy Serwera;
  d. błędnej konfiguracji systemów do obsługi przetwarzanych danych, jeżeli specyfikacja techniczna Serwera została ustalona przez Klienta;
  e. naruszenia warunków Umowy przez Klienta.
 2. Dotspice nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną modyfikację, zmianę lub utratę danych (w tym oprogramowania) zapisanych w udostępnionych Klientowi zasobach Serwera Dotspice, jeżeli wyniknęła ona z przyczyn leżących po stronie Klienta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta udostępnionych mu zasobów Serwera Dotspice przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp).
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dotspice przewidziana w ustępie 1 niniejszego paragrafu ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość opłaty abonamentowej wskazanej w Specyfikacji usługi za 1 okres abonamentowy.
 4. Dotspice ponosi odpowiedzialność z tytułu niezachowania należytej staranności w wykonaniu Umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje szkodę rzeczywistą, z wyłączeniem utraconych przez Klienta korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest przy tym ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość opłaty abonamentowej wskazanej w Specyfikacji usługi za 1 okres abonamentowy.
 5. Ograniczenia odpowiedzialności Dotspice , określone w § 7 ust. 1-4, nie dotyczą Konsumentów, względem których Dotspice ponosi odpowiedzialność za szkodę w pełnym rozmiarze, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności.
 6. Dotspice nie odpowiada z tytułu szkody poniesionej przez Klienta w związku z pojawieniem się na stronie internetowej Klienta złośliwego kodu, którego instalacja miała miejsce w wyniku błędów oprogramowania, z którego Klient korzysta lub w wyniku braku dokonywania przez niego aktualizacji tego oprogramowania.
 7. Dotspice nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie przez Klienta świadczonych na jego rzecz usług.

ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

 1. Regulamin hostingu wchodzi w życie dnia 30.11.2922.
 2. Wszelkie oświadczenia i informacje Klienta należy przesyłać na adres Dotspice lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@dotspice.com. Ich doręczenie musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną przez Dotspice.
 3. Dotspice będzie informować Klienta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty Dotspice wedle swego uznania pocztą elektroniczną / SMS / telefonicznie / pisemnie, przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Klienta w części wstępnej Umowy.
 4. Dotspice ma prawo zmieniać postanowienia niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich, jak zmiana przepisów prawnych, rezygnacja z niektórych usług, wprowadzenie nowych usług, zmiana sposobu świadczenia usług lub poszerzenie ich zakresu. O wszelkich zmianach będzie powiadamiał Klienta pocztą elektroniczną wysyłaną na adres mailowy podany podczas składania Zamówienia, najpóźniej na 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 5. Zmiany postanowień w Regulaminie wchodzą w życie w stosunku do Klienta po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Dotspice oświadczenia o zmianie Regulaminu, pod warunkiem, że nie złoży on wypowiedzenia w trybie i terminie określonym w ust. 5.
 6. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu Klienta ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Dotspice oświadczenia o zmianie Regulaminu.
 7. Wszystkie faktury VAT, o których mowa w Umowie i Regulaminie, będą przesyłane (w tym udostępniane) Klientowi przez Dotspice w formie elektronicznej, w wybranym przez Dotspice formacie elektronicznym, na co Klient wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (zwaną dalej „Akceptacją”).
 8. Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
 9. Klientowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Dotspice traci prawo do przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu Akceptacji i po upływie tego terminu Dotspice będzie przesyłał Klientowi faktury VAT listownie na adres Klienta wskazany w Zamówieniu za dodatkową opłatą 20 zł netto doliczaną każdorazowo do faktury. Złożenie oświadczenia o cofnięciu Akceptacji nie stanowi zmiany Umowy i powinno zostać dokonane przez Klienta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dotspice.com.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Sądem właściwym do rozpoznania sporów dotyczących Umowy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Dotspice.
Hosting Wordpress

© Dotspice.com Sp. z o.o.